Odporność biosfery na działania człowieka

fox forest nature animal mammal 7107267Biosfera, czyli całość świata organizmów żywych i ich środowiska, od wieków przystosowuje się do zmian w środowisku. Jednak w ostatnich dziesięcioleciach to ludzie stali się głównym czynnikiem wpływającym na równowagę ekosystemów. Zanieczyszczenia, wylesianie, zmiana klimatu i nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych to tylko niektóre przykłady działań człowieka, które wpływają na czyjąś odporność biosfery. Jak obecnie radzi sobie z tym ekosystem i jakie czynniki wpływają na jego kondycję?

Odporność biosfery na działania człowieka, niestety, jest coraz słabsza. W wyniku nadmiernego stosowania pestycydów i nawozów sztucznych szkodliwych substancji przedostaje się do pożywienia, wzrasta ilość odpadów i zanieczyszczeń powietrza i wody. Atakowanie jednego elementu ekosystemu może zniszczyć cały system, a jednocześnie przyczynić się do konsekwencji dla przyrody i życia ludzkiego. W artykule przedstawiam 3 kluczowe czynniki, które wpływają na odporność biosfery na działania człowieka.

Po pierwsze, nieodpowiednia gospodarka wodna. Warto zauważyć, że woda to podstawowy element życiowy, a jednocześnie ona jest jednym z elementów, który najbardziej ucierpiało w wyniku działalności człowieka. Zanieczyszczanie wód, wylesianie, urbanizacja, a nawet turystyka to tylko niektóre czynniki, które wpływają na ilość i jakość wody w świecie. Należy pamiętać, że wartość wody polega nie tylko na jej spożyciu, ale również na jej roli w ekosystemie. Woda przepływa przez cały ekosystem – od gór do oceanów do rzek, jezior i terenów trawiastych, podtrzymując przy tym różnorodność fauny i flory. Jeśli ekosystemy nie będą miały dostatecznej ilości czystej wody, zanikną w nich organizmy żywe, a pasożytnictwo i choroby będą stanowiły większe zagrożenie dla ludności.

Po drugie, nadmierne wytwarzanie zanieczyszczeń i emisji. Zanieczyszczenia powietrza i emisje zanieczyszczeń to czynniki, które mają kluczowe znaczenie dla ekosystemu. Co jest szczególnie ważne, to zanieczyszczenia powodują większą liczbę zgonów i chorób. Zanieczyszczenie powietrza jest spowodowane emisją dwutlenku węgla, siarczanu i azotu oraz innych szkodliwych gazów. Częstą przyczyną zanieczyszczenia powietrza jest wielkość produkcji przemysłowej, a także spalanie paliw kopalnych. Czynniki te nie tylko wpływają na zdrowie ludzi, ale również niszczą siedliska zwierząt i roślin, wpływając negatywnie na ich regenerację.

Po trzecie, degradacja gleby i wzrost urbanizacji. Wzrost populacji i urbanizacja to dwa czynniki, które przyczyniają się do degradacji gleby. Zniszczenie gleby lub utrata jej właściwości jest nie tylko problemem dla upraw, ale wpływa także na zasięg i różnorodność ekosystemów. Zmiana naturalnych ekosystemów na drogi, budynki, pola golfowe i tereny zielone zmniejsza ich funkcje ekologiczne, a także zwiększa liczbę kosztownych kosztów opieki społecznej. Wyrównanie problemów związanych z degradacją gleby może być trudne, ponieważ wymaga to gruntownych zmian w gospodarce wodnej, powietrzu i strukturze miast.

Wnioski

Odporność biosfery na działania człowieka jest zagrożona. Ludzie wpływają na środowisko, przyczyniając się do zanieczyszczenia, emisji, deforestacji i wzrostu urbanizacji. Jak zauważało się wyżej, woda, powietrze i gleba to trzy kluczowe elementy, których konsekwencje wpływają na cały ekosystem. Obywatele, sesje rządu i gospodarstwa łowieckie muszą przestrzegać i stosować się do zasad ekologicznych, a naukowcy muszą opracowywać lepsze rozwiązania, aby chronić wszechświat. Co jest ważne, to zapewnić zdolność ekosystemu do regeneracji i pozostawienia go następnym pokoleniom w dobrym stanie.

Ten wpis został opublikowany w Ziemia dnia , przez .